3 Comments

Tool bị lỗi. Chưa có add site vào mà báo là có rồi. Mình đã f5 lại vẫn không hiện ra. Nhưng add site vào lại báo đã có rồi.

Expand full comment
author

Bạn thử lại với site khác và add lại site đó vào lần sau nha.

Expand full comment

Bên mình đã sửa lỗi. Cảm ơn bạn

Expand full comment